نه تو می مانی

 نه اندوه

 و نه ، هیچ یک از مردم این آبادی

 به حباب نگران لب یک رود ، قسم

 و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت

 غصه هم ، خواهد رفت

 آن چنانی که فقط ،خاطره ای خواهد ماند

 لحظه ها عریانند

 به تن لحظه خود ، جامه اندوه مپوشان هرگز.......

 

سهراب سپهری