در این جنگ جهانی امیدها، هدف است. امیدهای نداشته ؛ و جنگیدن حیرت انگیز سربازان ما برای رسیدن به شادی ها و بُرد بی ثبات، اما عمیق. شادی هایی که از پَسِ مردانگی مردهای میدان می آید.