بگیر هرچه را دارم
ببخش هرچه را داری ...

[مریض حالی | محسن چاووشی]