چندروز پیش، نمی دونم کجا و کی نوشته بود: "قیمت دلار، اشکم رو درآورد."
بهش خندیدم. توی دلم. اما امروز رویاهام رو نگاه کردم و ناخودآگاه صورتم مچاله شد و خیسِ اشک...