قرار گذاشتیم همه چی خوب پیش بره ... .

 

#خدا

# :)