قدم بر میدارم...

آرام و بی صدا...

می آیم...

بسوی دریای ابی بی کرانت...

میدانم...

مرا به سوی تو خواهد فرستاد...

دل که هیــچ...تمـــام وجودم را به دریا میزنم....