بابابزرگ، قلب خونه...رفت.
دعا کنید برای شادی روحش، و آرامش دل سوخته ی ما...