یک فنجان شیرشکلات...

یک هوای سرد...

یک جرعه سکوت...

صدای بنیامین...

و یک حال خــــوب!