این چند روز به وب‌لاگ هایی برخوردم که حسابی از بیان یا کمیته فیلترینگ شاکی بودند.

که البته امروز به لطف یکی از وب‌لاگ های زخم خورده ، فهمیدیم مقصر بیان نیست

و انگشت اتهام را باید سمت آقایانِ دیگری دراز کرد.

امروز آمدم و همین گوشه وب‌لاگِ خودم نشستم و همان‌طور که نگاه‌ام روی بقیه ی وب ها بود ،

به این فکر می‌کردم که ما هم روزی در بلاگفا برای خودمان کسی بوده‌ایم و چنان آرشیوِ درازی

داشتیم که بیا و ببین!تعداد کامنت ها که انقدر سوسولی(!) نبود... برای تایید کردن‌اش باید

چندساعتی وقت می‌گذاشتیم!

خلاصه... ماهم روزی برای خودمان کسی بوده‌ایم.

البته بعد از آن اتفاق شوم(اشاره صریح به بلاگفا!) به حرفِ قدیمی‌تر ها رسیدم که میگویند:

«هرچیزی حکمتی دارد»

برای من حکمت‌اش این بود که بیایم رسانه ای که الحق والانصاف برای اهل قلم است !

(البته اهل قلم! نه ما! ما خودمان را بین‌شان چَپاندیم!)