بغض آمد و بسته گلوی مارا ...

در ما خفه کرده  های و هوی مارا ...

یک چیز بدرد بخور در این خانه نبود ...

دزد آمد و برد آبروی مارا ...