بـر کـه توان نهاد دل ؟

تا ز تــو واستانمش

"سعدی جان"

گنبد طلا