آهای!

بوی عید

خودتو لوس نکن

مث بچه ی " بو "بیا!

 

+ بینی م گرفته یا بوی عید واقعنی نمیاد؟!