هر وقت حالتون خوب بود, هی به ساعت نگاه کنید تا دیر بگذره!

+ میرقصد زندگی... در جامِ چشمِ تو!