از حذف اون... تا تولد این!

از رفتن به موسسه...تا تنفر من!

از سفر تهران...تا تولد یه ایده!

از جنگ تا ...

از تو ... تا من!

 

+ خدا بخیر کنه...