من حلالت کرده ام چون توی قرآن خوانده ام

آیه ی "شَرَّا یَرَه" بدجور جبران میکند