تابستان گرم , آنقدر جنب و جوشش زیاد است و انرژی دارد که هیچ خنکایی حریفش نمیشود!

ولی برای من بستنی در اوج تابستان , روزهای استخوان سوز زمستان را تداعی میکند :)

و البته در زمستان, یاداور روز های پر خاطره تابستان است...

69c605bcdea530fd6259728576225678