میشناسمت

هیچ علاقه ی به جذب محبت نداری

کاش

میشد

تمام لحظه هایی که توی ذهنم قدم میزدی رو

بنویسم

 

#تقریبا_بدون_مخاطب_خاص