صدا هارا یک به یک‌ در ذهنم تداعی میکنم...
بعضی ها را بایک لبخند و بعضی را با یک آه از یاد میبرم...

 

مرور میکنم:
از دلتنگی هایم تا کامیابی ها که به واسطه تو برایم رقم خورد....
از کسانی که معرفت شان برایم‌ بی حد و اندازه بود ...


به احترام و افتخار لحظه هایی که تو کنارم بودی...


...صدایت تا ابد جاودانه...


 

+دلم خیلی برای رادیو تنگ شده‌‌.
امیدوارم روزی دوباره به جمع شون برگردم