لطفا" خودمون باشیم.

با رفتارامون اطرافیان رو اذیت نکنیم!

سعی کنیم تقلید نکنیم و مانع پیشرفت کسی نشیم!

 

پ.ن: در درجه اول تلنگر به خودم...