موقع نوشتن تیتر، اشتباهی نوشتم «قلبم». شاید چون این «قلم» همه ی دلانه ها و عاشقانه های من رو نوشته؛ و همه ی بودنش، به واسطه ی بودن «قلب» منه.
مبارک باشه به صاحبان قلم!