همون‌طور که تاریخ ایران به دو قسمت قبل از اسلام و بعد از اسلام تقسیم می‌شه؛ یحتمل تاریخ امریکا هم از امروز به قبل از نامه‌ی احمدی‌نژاد

و بعد از نامه‌ی احمدی‌نژاد تبدیل می‌شه!