جز راه دل
از هیچ رهی،
ره به تو نیست...

«قیصر امین پور»