دستانش کوچک بود...

خیلی کوچک...

امّــا...بوی گل میداد...